درن و عوارض آن

عوارض درن جیست ؟

یکی از عوارض رایج درناژ این است که اگر بیش از زمان استاندارد عوارض درن https://sedanmed.ir/surgical-drain/ در زخم باقی بماند، می تواند منجر به عفونت بیمار و عوارض ناشی از عفونت شود.

پس از جراحی، از زهکشی برای تخلیه مایع تجمع یافته در حفره صفاقی مانند صفرا یا شیره پانکراس یا تخلیه آبسه استفاده می شود. با استفاده از درناژ بعد از جراحی، بروز عفونت شکم و زخم افزایش می یابد.

درن های بزرگ و سخت می توانند اندام ها یا شریان های مجاور را سوراخ کرده و باعث فیستول یا خونریزی شوند. از آنجایی که درن ها باعث نشت از محل آناستوموز و تشکیل فیستول می شوند، نباید در تماس با آناستوموزهای روده قرار گیرند.

 

هموپریتوئن

هموپروتئین پس از عمل – یک عارضه به سرعت پیشرونده و کشنده – معمولاً منجر به مشکلاتی در هموستاز می شود. در صورت وجود زهکشی می توان از این موضوع مطلع شد و گاهی این عوارض درن عارضه به دلیل خود زهکشی ها پیش می آید.

هموپریتونئوم معمولاً در عرض 24 ساعت پس از جراحی با تظاهرات هیپوولمی مانند تاکی کاردی، افت فشار خون، کاهش برون ده ادرار و انقباض عروق محیطی ایجاد می شود.

با ادامه خونریزی، قطر شکم ممکن است افزایش یابد. تغییرات هماتوکریت معمولاً در 4-6 ساعت اول قابل توجه نیست.

 

تشخیص افتراقی افت فشار خون سریع پس از جراحی شامل آمبولی ریوی، عوارض درن آریتمی قلبی، پنوموتوراکس، انفارکتوس میوکارد و واکنش های آلرژیک شدید است.

به محض رد سایر بیماری ها، باید با تزریق مایع، حجم داخل رگ ها را افزایش داد. اگر فشار خون پایین یا سایر علائم برطرف نشد، بیمار باید بلافاصله مجدداً جراحی شود. عوارض درن در حین عمل باید خونریزی را قطع کرد، لخته ها را تخلیه کرد و حفره صفاقی را با سرم نمکی شستشو داد.