دریچه اسلوت – پرو تهویه – دریچه خطی اسلات

روزنه های خطی اسلوت به واسطه امکان استعمال در ارتفاع دوچندان گنجایش قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در گوشه و کنار زیر تهویه را دارند. روزنه خطی اسلوت که جزو دسته بندی روزنه هوای رفت محسوب می شود، علاوه بر داشتن قابلیت استفاده در ارتفاع زیاد، گنجایش قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در محیط تحت تهویه را دارند. هم قابل تولید اسـت. اصلی دقت به ثابت بودن پر ههای این دریچ هها قابلیت تولید در طو لهای زیاد و همچنین ب هصورت یک سرباز و دوسـر گشوده جهت قرار گرفتن در کنار هم در مواقعی که طول موردنیاز روزنه از حداکثر طول کادر لتولید (دو و نیم متر) است هم وجود دارد. با توجه به پروفیل پره گزینه به کار گیری در دریچه های خطی 30 رتبه گونه های مختلفی مثل روزنه های خطی 30 درجه دو طرفه قابل ساخت می باشند. این جنس دارای دقت به مکان نصب، به صورت یک طرف بسته، دو طرف بسته و حتی دو طرف گشوده قابل ایجاد می باشد. بنابراین بر بر روی انواع سقف از قبیل گچ ، سیمان ، آجر ،چوب و غیره قابل اجرا می باشد. میتوان از دریچ ههای خطی در دهش یا مکش (تخلیه یا این که برگشــــت هوا)، روی دیوار یا سقف و حتی بر روی کنج دیوارها به کار گیری کرد. شـایان ذکر هست گزینش ارتفاع ناچیز به نسـبت طول دریچه خطی بر زیبایی بصـری این می افزاید. پرتاب مورد نیاز نصــف ارتفاع سقف باشد اشاره نمود. در ادامه همین بخش به مثالهایی در همین زمینه دریچه کانکور اشاره شده است. تمام مشخصاتی که به جهت دریچه های 30 جايگاه ذکر شد در همین نوع هم راستگو است. مدل اول آن‌ها که دریچه دو طرفه پره ایرفویلی ست از متدوال ترین و پرکاربرترین روزنه ها تا به امروز محسوب می گردد که علت آن وجود پره های عمودی و افقی اصلی قابلیت تنظیم می باشد. شایان ذکر می باشد در صورت نیاز می اقتدار پره های این گونه از روزنه های خطی را به صورت عمودی مونتاژ و بهـره بـرداری نمود. از وظایف دریچه خطی هوا رسانی است و برای تکثیر هوای جدید مهم دمای معلوم در محل ورود کانال کولر آبی، اسپلیت ها و غیره قرار می گیرند. از اشکال مالامال مصرف دریچه در سیستم هوای تغذیه میباشد که در سقف های گریدی عمل شده و دارای کاهش شتاب هوای روی دریچه، افزایش فشار استاتیک را ساخت می کنند.