دریچه سقفی گرد – تهویه نو

امکان ارایه رنگ های متعدد حیاتی دقت به توصیه وجود دارد. می باشد که اهمیت توجه به مدل سیستم تهویه مطبوع و همچنین مکان مورد استفاده، نوع بخصوصی از آن آیتم به کارگیری قرار می گیرد. از دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد پر رنگ هم به جهت سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود. روزنه سقفی تایلی اصلی دریچه گرد هم می تواند جهت مکِشِ هوا وهم دمِشِ هوا بکار رود.لازم به ذکر می باشد درصورت استعمال از همین دریچه سقفی جهتِ سیستم رجوع ،لزوماً نیازی به به کارگیری از دمپر نیست. چ- دریچه سقفی تایلی ورقه ای اساسی دریچه چهار طرفه (با دمپر و بی دمپر). همه ی دریچه های فوق( روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ روزنه سقفی مشبک) میتوانند نیز بصورتِ بادمپر و هم بصورتِ بدونِ دمپر ساخت و عرضه شوند. دریچه سقفی چهار طرفه هم می تواند به رخ مستقل بر بر روی سقف تعبیه و نصب شود و نیز می تواند بر محل حفره تایل های سقف کاذب نصب و تعبیه شود. روزنه سقفی مشبک نیز می تواند بطور مستقل بر بر روی سقف پیچ و نصب شود و هم میتواند بر محلِ حفره تایلهای سقف کاذب جانمایی و تعبیه شود. موسسه فنی مشایخی جهت کارگزاشتن روزنه ها از اشخاص باتجربه و اساسی مهارت بالا استفاده می کند تا روزنه ها به بهترین شکل ممکن نصب شده و بهترین بازدهی را داشته و در عین حال تأثیر متعددی بر زیبایی ظاهری و معماری فضا را به جهت شما به ارمغان آورند. رنگ پيش فرض اين دريچه ها ، رنگ پودري الكترواستاتيك سفید (رال 9016) مي باشد. اضطراری به ذکر هست امکان ارائه دريچه به رخ اسيد شويی شده و سوای هيچ جور پوشش رنگی به مشتری وجود دارد. از آنجایی که هوا به شکل 360 جايگاه در گوشه و کنار پخش می شود، می قدرت تولید هوایی همگن و یکنواخت در گوشه و کنار را از آن انتظار داشت. در این دسته دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای در فضای گزینه استعمال باعث می شود مقدار دما کلیدی شتاب لطف به حد مناسب رسد . در عاقبت آن مثل دریچه های سقفی گرد تخت و برجسته هوای خروجی از همین روزنه ها به شکل همگن در 360 درجه دریچه سقفی شاهرخی پخش می شود. شایان ذکر است در شکل نیاز می توان پره های این دسته از دریچه های خطی را به صورت عمودی مونتاژ و بهره برداری نمود. روزنه های خطی 30 درجه دو طرفه عموما بر روی سقف در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد به کارگیری قرار میگیرند. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت دریچه سقفی شاهرخی.