اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

در طالبی (Kaya et al., 2006) و توتفرنگی (Yildirim et al., کود سولفات پتاسیم خارجی 2009) هم کاربرد پتاسیم به کاهش نشت یونی برگ گیاهان در تنش شوری سبب شد. کود سولفات پتاسیم ارگانیک گلشن کود ایرانیان حاوی ۲۴% پتاس قابل جذب بعلاوه ۲۰% گوگرد بعلاوه مواد ارگانیک می باشد که بر بر روی زمین ها و کشت هایی که نیاز به پتاس دارا‌هستند اثر گذاری فراوان مطلوبی را برجای میگذارد. 1390. اثر محلول­پاشی روی، اسید هیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزا و غلظت موادتشکیل دهنده در انگور رقم پیکانی. و حیدری، ج. 1391. باز‌نگری اثر نفتالین استیک اسید، سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگی­های پاره ای و کیفی نارنگی کلیمانتین. مسمومیت حاد پتاسیم پس از بلع نایاب میباشد ، زیرا استفراغ معمولا رخداد می افتد و دفع کلیه سرعت بالا است. برای هر درخت پسته مقدار 250 تا 1000 گرم در حیث گرفته می شود. به جهت این که کود سولوپتاس بر روی درختان میوه اثرگذاری بیشتری داشته باشد، خوب تر است این کود را بعد از آن از گلدهی به درخت طولانی تر کنید. و همچنین از نظر خالص بودن سولو پتاس به استدلال داشتن کلر تحت و خلوص بالا دارای اسمو رسم است. کود سولفات پتاسیم به طور طبیعی در درختان ساخت نمی شود همین کود معمولا از واکنش بین کلرید پتاسیم و اسیدسولفوریک در دمای بالا و اهمیت از واکنش کلریدپتاسیم اهمیت ادغام دی اکسید گوگرد، آب و هوا بدست می آید. 1. مهمترین مورد مصرف سولفات پتاسیم در بخش کشاورزی جهت تامین نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد میباشد. منشاء بیشتر پتاسیم به جهت رشد گیاهان در موقعیت طبیعی از هوازدگی کانیهای پتاسیمدار تامین میشود. روزگار کوتاه به جهت گیاه مرتفع می کند و موجب ارتقاء جنس می شود. پتاسیم عواملی چون رنگ، اندازه، صورت و اقتدار دانه پایین اثر گذاری قرار می دهد و و هم چنین سبب ارتقاء برداشت محصول می شود. به دلیل این‌که این محصول دوچندان محلول در آب هست به راحتی در سیستم های آب پاشی نیز قابل استفاده می باشد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت سولفات پتاسیم هلیو.