افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن – دکتر فریبا هندسی

دریچه گاز از چه اجزایی تشکیل شده است؟ مهم ترین و حساس ترین وظیفه این قطعه در دست گرفتن هوای ورودی به موتور هست که از روش تغییر تحول زاویه شیر پروانه ای اعمال میشود. به بیان معمولی تر، مدیریت حجم هوای پیشرانه که به شکل متداوم در حال مکش میباشد، مسئولیت حساس همین قطعه میباشد و همین هوا توسط روزنه گاز دستکاری شده و در نهایت به موتور میرسد. مهم فشردن پدال گاز بوسیله راننده، امر تغییر و تحول زاویه روزنه گاز به شیر پروانه ای دیتا شده و در نهایت سرعت هوا و سوخت ورودی هم تغییر تحول میکند. روزنه گاز (Throttle) وسیله ای فلزی میباشد که در ورودی موتور نصب میگردد و حساس شیر پروانه ای صورت است. نارسایی روزنه میترال بیماری شایعی می باشد که به علت ناکفایتی روزنه در بسته شدن کامل ایجاد میشود. ولی در صورتی که این فعالیت بیش تر تحمیلی ادامه یابد، عضله قلبی ضعیف میشود و بررسی میرود. درصورتیکه تابحال گذرتان به مرکزها تعمیراتی خورده باشد، حتما اصلی اصطلاحاتی همچون “دریچه گاز” آشنا شده اید و اهمیت وجود همین قطعه را به جهت سوخت رسانی به ماشین فهم کرده اید. در صورتی که فقط به چگونگی کارکرد چشمان خود فکر نمایید ، شعور همین معنی آسان می شود. درصورتیکه نارسایی میترال شدید باشد ممکن هست مریض تهیدست جراحی به جهت ترمیم یا این که تعویض روزنه میترال باشد تا از بروز نارسایی میترال از قبیل سکته مغزی دوری شود. همین ایراد افتادگی دریچه میترال در خانمهای برنا تا میانسال شایعتر از آقایان است؛ البته فرمی از بیماری در مردان بالای ۵۰ سال دیده می شود و این مردان نسبت به زنان و جوانترها سه برابر اکثر در معرض خطر نارسایی میترال شدید هستند. همین بیماری شایع ترین صورت بیماری روزنه قلب است و گاهی می تواند به همراه درجاتی از نشت خون از ورای دریچه (نارسایی میترال) باشد. همچنین اصلی این شیوه می توان میزان برون قریه قلبی را (که میزان قابل قبولی از میزان خونی می باشد که قلب به کل بدن میفرستد) میزان گیری کرد. در ابتدای دیاستول بطنی خونی که به طرف قلب باز می گردد سبب ساز لبریز شدن سینوس ها شده و لت های روزنه ها را به طرف یکدیگر می فشارد. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طریق استفاده از دریچه سقفی کولر آبی دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.