فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

در گزینه خصوصیات شیر فشارشکن کارتریجی پیلوت دار Pilot Operated یا شیر فشارشکن حساس خط فرمان سان میتوان به امکان تهیه ظریف فشار در مقادیر زیر بدلیل گوشه و کنار کوچک پیلوت و داشتن فنر سبکتر نسبت به سوپاپ کارتریجی کارایی مستقیم، ضد شوک بودن یا میراکننده ضربات در مدار هیدرولیک، امکان کنترل از شیوه خط پیلوت اشاره کرد. سایز کارتریج، ظرفیت کارتریج، نسبت تحریک خط دستور کارتریج، مختصات عملکردی کارتریج سان هیدرولیک و مواقعی نظیر شیر اطمینان مهم کارتریج عملکرد مستقیم یا این که فشار شکن اصلی فشنگی پیلوتی از این دست گزینهها میباشد. همین شیر اطمینان کارتریجی کارایی مستقیم سان هیدرولیک Sun Hydraulics مهم افزایش فشار نسبتاّ یکسان بوده و رنج دبی عبوری از آن فی مابین 100 الی 800 لیتر بر دقیقه بوده که بالطبع اهمیت ارتقا سایز کارتریج، دبی عبوری آن افزایش مییابد. به طوری که فشارشکن های سر راهی ارزانترین فشارشکن و فشارشکن های برقی بلوکی گرانترین نوع فشارشکن ها به حساب می آیند، که اهمیت دقت به میزان روغن عبوری و طرز کارگزاری در مدار تعیین و خریداری می شوند. شیر های در دست گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آنان می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا این که کاهش داد. همگی آن ها طبق تعادل ایجاد شده دربین نیروی فنر و فشار روغن فعالیت می کنند. هنگامی که جریان روغن از دهانه ورودی به شیر در اختیار گرفتن فشار وارد می شود از طرف دهانه خروجی نتواند بیرون شود، فشار به قدری بالا می رود که شیر در اختیار گرفتن فشار در حالت عدم تعادل قرار فشار شکن شیر هیدرولیک گیرد. شیر کنترل فشار در یک مدار هیدرولیکی با طراحی خوب هیچوقت روغن را به مخزن فشارشکن نمی دهد – مگر این‌که مدار یا نقص در اختیار گرفتن وجود داشته باشد. به طور کلی می اقتدار به کمک شیر کنترل فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا کمتر داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. همین شیر ها همانند شیر های در اختیار گرفتن جهت به رخ نرمال گشوده و نرمال بسته هم می قدرت تقسیم بندی نمود. در ارتفاع کارکرد وقتی مدار فعالیتی در مدار شکل نگیرد و پمپ هم متوقف نشود. حالا چنانچه شرایطی خاص و یا غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، احتمال زخم دیدن پمپ و بقیه اجزا و تجهیزات، اتلاف قدرت و ارتقا دما در مدار هیدرولیک زیاد مضاعف خواهد بود. موارد استفاده از سوپاپ کارتریجی سان هیدرولیک حیاتی عملکرد مستقیم در حفاظت از پمپ هیدرولیک جابجایی اثبات و شیر کنترل جهت در هنگام مسدود شدن ناگهانی خروجی پمپ هیدرولیک و یا محدود کردن فشار بیش از حد دارای ارتباط دارای تجهیزات جبران کننده فشار پمپ هیدرولیک و یا حفاظت از عملگرهای مدار اعم از جک و هیدروموتور در علیه شوک فشاری ناشی از رویکرد اندازی و یا توقف توشه کلیدی اینرسی بالا میباشد.