مقاوم سازی با FRP

چنين مسأله اي در اعضاي خمشي موجب پیدایش پديده هايي چون تشکيل مفصلهاي پلاستيک، تغييرشکلهاي خميري و ايجاد پيچش هاي ثانويه، گسيختگي برشي بازه زمانی و در اعضاي فشاري کمانش کلي و جزيي برهه زمانی مي گردد. جهت نيل به اين مقصود واجب هست هر طرح بهسازي و یا مقاوم سازی بطور دقيق و طبق اصلی وضعيت موجود ساختمان آیتم بررسي قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معيارهاي پذيرش موجود در آيين نامه هاي معتبر، در اعضاي بنا اي و غيرسازه اي اطمينان حاصل نمود. يکي از معيارهاي اصلي در هر طرح مقاوم سازی، کمتر تنش در اعضاي بنا اي ميباشد بطوري که هيچ عضوي ذیل تنشهايي بيش از ظرفيت خویش قرار نگيرد. هر طرح مقاوم سازی علاوه بر آن که بايد از لحاظ معيارهاي فني، سختي و مقاومت مورد نياز ساختمان را تأمين نمايد، ميبايست از سازگاري مناسبي اصلی کاربري ساختمان برخوردار باشد و هيچ دسته تداخلي حیاتی نيازهاي عملياتي و بهره برداري روش مقاوم سازی حساس frp ساختمان نداشته باشد. هر طرحي که معيارهاي بهسازي گوناگون را تامين نمايد، تا زماني که قابليت اجرا نداشته باشد، نمي تواند هيچ نقشي در بهبود کارایی سازه ايفا نمايد. يک طرح مقاوم سازی زماني مي تواند مطلوب و بهينه باشد که علاوه بر آن که معيارهاي پيشگفته را جوابگوست، با امکانات و توانائيهاي اجرائي و ساير محدوديتهاي موجود در اجرا نيز انطباق مقاوم سازی ستون حیاتی frp داشته باشد. عموماً پس از ارزيابي وضعيت موجود ساختمان، اهمیت ديدگاهي مهندسي ميتوان در سه دسته بندي مناسب جهت اقدام به مقاوم سازی يا تخريب و نوسازي ساختمان اقدام نمود. از آنجا که بسياري از ساختمانهاي موجود فقط براي تحمل بارهاي ثقلي طراحي شده اند، در صورت اعمال بارهاي جانبي، چیره اعضا بيش از ظرفيت و حدود مجاز آيين طومار اي بارگذاري خواهند شد. درصورتیکه چه در طرح تقویت سازه صرفا ارتقاء مقاومت المان ها مد لحاظ وجود ندارد و ممکن می باشد از دیگر خواص عنصرها جاذب نیروهای زلزله مثل شکل پذیری هم بهره جست، اما امروزه قلیل و بیش دو واژه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به یک معنی بکار گرفته می شوند.