منشأ سدیمPCA مواد طبیعی هستند

بدین ترتیب با تغییر سدیم مایع دیالیز، می قدرت در طول مقطع وقتی به اندازه تغییرات قابل ملاحظه ای را در فشار خون ایجاد نمود. به طوری که اثبات شده میباشد محدودیت اخذ نمک به مقدار4/4 تا 4/7 گرم در روز موجب کاهش فشار خون به میزان 7/3 تا 9/4 در سیستول و 9/0 تا 9/2 در دیاستول در بیماران فشار خونی شده می باشد (10). بنابرین به نظر می رسد عواملی که موجب کاهش غلظت سدیم پلاسما شوند، احتمال دارد موجب کمتر فشار خون می شوند. هر یکسری که به نظر می برسد در مطالعات گذشته تغییرات سدیم پلاسما اساسی تغییرات فشار خون همسو بوده است. در نتیجه به حیث می رسد در حالتی که تعداد بیماران کافی در بازه زمانی مطلوب پیگیری شوند میتوان اثرات قابل اعتنا فشار خون را در اثر تغییرات سدیم مایع دیالیز تماشا کرد. یافتههای اصلی ما در این مطالعات نشان بخشید که سطح پائین سدیم در مایع دیالیز منجر بهبود فشار خون شده و مصرف نمک و آب را بین درمانهای دیالیز کاهش میدهد، که ممکن است موضوع خوبی است ولی تعداد کرامپها و حوادث فشار خون پائین را که بیماران در ارتفاع دیالیز به آنها مبتلا میشوند، افزایش می‌دهد که صد رد صد مسائل بدی هستند. همچنین نمودار ارتباط در میان سدیم مایع دیالیز و اختلاف فشار سیستولی قبل و سپس دیالیز ترسیم شده هست که در شکل پایین مشاهده می فرمایید. متوسط و انحراف ترازو متغیر های میزان گیری شده در جدول 2 به تفسیر پایین آورده شده است. فلز سدیم یک عنصر شیمیایی اهمیت علامت Na وعدد اتمی ۱۱ است و یک فلز نرم ، سفید نقره ای و زیاد واکنش پذیر می باشد. مقادیر متعددی کلرید سدیم در تولید سایر مواد شیمیایی سنگین (صنعتی) به کار گیری می شود و همینطور مستقیماً به جهت از فی مابین بردن یخ و برف، به جهت تهویه آب و مواد غذایی استفاده می شود. مقادیر قابل توجهی از همین عنصر در ساخت تترا اتیل سرب به تیتر افزودنی بنزین استعمال می شود بازاری که حیاتی ظهور بنزین فارغ از سرب از دربین رفت. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از خرید سدیم دی سولفیت ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.