هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده بایستی کلیدی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اساسی توجه به موضوعاتی زیرا افزایش قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی است که به جهت ارتقا شتاب و قدرت خودرو مورد به کار گیری قرار می‌گیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید این مورد یکی از از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می شود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه با طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و تهیدست به علم مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که قیمت ماشین بالا می‌رود و افراد بضاعت خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اساسی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌نمایند که کارگزاشتن این قطعه منجر بروز ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و تولید این قطعه دارای دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما می بایست برای آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می شوند و پروسهی انجام همین رخداد حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، دوچندان سریع و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.