پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

می توانید اصلی مشاوره حیاتی کارشناسان حرفه ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مطلوب درست کار کنید. به جهت مشاوره و آگاهی از قیمت انواع باکس توزیع هوا مهم کارشناسان کمپانی صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب حساس نیاز خود در محیط آیتم لحاظ در کالا های متفاوتی نظیر گالوانیزه و یا آلومینیومی تهیه و تنظیم کنید. پلنیوم باکس حیاتی توجه به نیاز محیط در دو گونه گالوانیزه و یا آلومینیومی تهیه می شود. مهم اعتنا به توضیحاتی که در متن داده شد پلنیوم کلیدی کس ها برای هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی دارای طراحی اختصاصی به فرد تولید می شود. ابعاد دهانه پلنیوم باکس ها کلیدی توجه به بعد ها پشت دریچه اسلوت گزینش می شوند . برای انتقال هوا به روزنه هایی کلیدی طول بلند از باکس توزیع هوا استفاده می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر اهمیت فرآورده گالوانیزه استفاده می شود. باکس های انتقال هوا از متاع استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و اصلی ضخامت گوناگون هستند. همانطور که گفتیم طول پلنیوم ها می تواند مختلف باشد براین اساس تعداد دریچه های محل ورود هوا هم متناسب اصلی طول باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه همین مطلب اساسی طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کار گیری از آن آشنا خوا‌هیم شد. همانطور که در ظواهر پلنیوم باکس ها مشخص و معلوم می باشد یک جعبه در ایجاد آنان تعبیه شده می باشد که از آن به مراد تجمع هوا استعمال می شود. باکس ها همه سفارشی هستند و ابعادشان به نسبت طول و عرض محل مورد حیث متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در بعدها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از همین رو قیمت آن به ابعاد و محصول ورق بستگی دارد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت پلنیوم باکس شاهرخی.