6 روش مقاوم سازی ساختمان + روش ها ، راهکارها و لیست قیمت اجرا

زمانی که یک ساختمان یک‌سری طبقه در تمام طول خویش کلیدی به کارگیری از مهارهای اضافی مجهز می شود، المان های فشاری موازی ، علاوه بر جابجایی های مربوطه می بایست نیروی مشابهی را تحمل کنند. می باشد و یک عدد از بهترین شیوه های مقاوم سازی پل ، به کار گیری از الیاف FRP می باشد که حیاتی وزن قلیل و مقاومت دوچندان بالا بوده و از تمام ظرفیت الیاف در آن استفاده میشود. حرکت استمراری دانش در عرصه مهندسی بنا و مهندسی زمین‌لرزه موجب شده هست تا برای بهسازی و مقاوم سازی ساختمان و بنا در سالیان اخیر از روشهای نوین و مصالح جدیدی بهره گرفته شود که در فی مابین همین فناوری ها، FRP ( مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت شده حساس الیاف) از منزلت ویژه ای برخوردار هست تا آنجا که به لحاظ برخی از متخصصان، FRP را می بایست مصالح هزاره سوم نامید که در جدیدی را در پیش بر روی مهندسان سازه و ساختمان و هم شرکت های مقاوم سازی باز است. می باشد که همین نحوه هم می تواند در مقاوم سازی ساختمان ها نقش مهمی داشته باشد. نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت به کار گیری از نحوه ها و مصالح تازه به مراد ارتقا شتاب ساخت، سبک سازی، افزایش قدمت اثرگذار و هم مقاوم سازی ساختمان ها بتنی و فولادی در برابر ز‌لزله را بیش از پیش مطرح کرده است، همین امر منجر شده هست که تعداد متعددی کمپانی مقاوم سازی امروزه در دستور بهسازی لرزه ای بنا ها و تقویت سازه ها در برابر زمین لرزه عمل کنند. روشهای مرسوم استعمال شده به تیتر تکنیک های تقویت ساختمان در برابر زمین لرزه و بارهای ثقلی مرده و زنده، مانند اشکال گوناگون پوشش های های مسلح (نظیر ژاکت فولادی و ژاکت بتنی، شاتکریت، کابلهای پس تنیدگی قرار گرفته در بیرون از بنا و استعمال از صفحه ها و ورق های فولادی مقید شده به سازه، معمولا نیاز به فضای زیادی دارند و اکثر وقت ها در برابر شرایط محیطی نیز زخم پذیر میباشند. بر مبنای نتایج بدست آمده از مرحله قبل، پایداری و عملکرد لرزه ای ساختمان به شکل جامع سنجیده شده و بهینه ترین طرز مقاوم سازی به جهت یک ساختمان توصیه می گردد. در واقعیت به تیتر یکی از طریق های بهسازی لرزه ای سازه شناخته می شود که تاثیرات دیده گیری بر ارتقا مقاومت سازه ها داشته و به طریق های متفاوت و گوناگونی قابل اجرا می باشد. زمان اجرا لمینت FRP که به صورت حصیری بافته شده از ژل آغشته می شود. به طور کلی مودهای باخت یک دیوار ساخته شده دارای آجر را می توان به دو دسته شكست باطن صفحهای و ناکامی برون کاغذ ای تقسیم نمود. به کار گیری از واژه و کلمه مقاوم سازی غالبا برای مرمت ساختمان بوده، اگرچه هر دو به لحاظ شبیه میآیند، لیکن مفاهیم مختلفی دارند. پرواضح هست که در هنگام وقوع اشتباهات و مشکلات طراحی، ما تهی دست شرایطی هستیم که به علت اشتباهات در طراحی یا در حین اجرای سازه ، هماکنون ساختمان مهم آن وضعیت نیست. به طور مثال ممکن می باشد ساختمان، در هنگامی طراحی و اجرا گردد که خلل قانونی ندارد، ولی پس از چند سال تغییراتی در آییننامه طراحی داده می شود (مانند آییننامه 2800) که استراکچر سازه تهی دست اصلاح میشود. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مقاوم سازی اقتصادی یعنی چه ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.